Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Βιβλιογραφία

Amyx, D.A. 1957. "Inscribed sherds from the Amyklaion." AJA 61:168-69.

Ανδρόνικος, Μ. 1956. "Λακωνικά ανάγλυφα." Πελοποννησιακά A':253-314.

Αντωνάκος, Σ. Π. 1982. Aμύκλαι. Αθήνα.

Βερσάκης, Φ. 1912. "Ο Θρόνος του Αμυκλαίου Απόλλωνος." ΑΕ:183-92.

Borgna, E. 1996. "Un arciere dall’ Amyklaion? Tradizioni iconografiche nella tarda età del bronzo in Egeo." PP 51:49-73.

Burkert, W. 1975. "Rešep-Figuren, Apollon von Amyklai und die Erfindung des Opfers auf Cypern. Zur Religionsgeschichte der Dunklen Jahrhunderte." GrazBeitr 4:51-79.

Buschor, E. και W. von Massow. 1927. "Vom Amyklaion." AM 52:1-85.

Büsing-Kolbe, A. 1978. "Frühe griechische Türen." JdI 93:66-174.

Calligas, P. G. 1992. "From the Amyklaion." Στο: Φιλoλάκων. Lakonian studies in honour of Hector Catling, J.M. Sanders (επιμ.), 31-48. British School at Athens. 

Cooper, F. A. 1988. "The quarries of Mount Taygetos in the Peloponnesos, Greece." Στο: Classical marble. Geochemistry, technology, trade. Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Marble in ancient Greece and Rome. Geology, quarries, commerce, artifacts. Il Ciocco (Lucca) May 9-13, 1988, N. Herz και M. Waelkens (επιμ.), 65-76. Boston. 

Δεληβορριάς, Α. 1968. "Λακωνία. Σπάρτη." ΑΔ 23, Χρον., 149-50.

Δεληβορριάς, Α. 1968. "Ειδήσεις εκ Σπάρτης." ΑΑΑ:42-4.

Delivorrias, Α. 2009. "The Throne of Apollo at the Amyklaion: Old proposals, new perspectives." Στο: Sparta and Laconia: From Prehistory to Pre-modern, W. G. Cavanagh, C. Gallou και M. Georgiadis (επιμ.), 133-35. British School at Athens. 

Delivorrias, Α. και St. Vlizos (επιμ.), 2011-12. "Amykles Research Project: Works 2005-2010." Μουσείο Μπενάκη 11-12:73-191. 

Δημακοπούλου, K. 1982. To μυκηναϊκό ιερό στo Aμυκλαίo και η ΥE III Γ περίoδoς στη Λακωνία. Αθήνα. 

Δημακοπούλου, K. 2009. "To μυκηναϊκό ιερό στo Aμυκλαίo: μια νέα προσέγγιση." Στο: Sparta and Laconia: From Prehistory to Pre-modern, W. G. Cavanagh, C. Gallou και M. Georgiadis (επιμ.), 95-104. British School at Athens. 

Δημακοπούλου, K. 2011. "The Early Cult at the Amyklaion. The Mycenaean Sanctuary." Στο: Amykles Research Project, A. Delivorrias και St. Vlizos (επιμ.), 105-12. Αθήνα. 

Edmonson, C. N. 1959. "A Graffito from Amyklai". Hesperia 28:162-64.

Faustoferri, A. 1966. Il trono di Amyklai e Sparta: Bathykles al servizio del potere. Perugia. 

Faustoferri, A. 1993. "The throne of Apollo at Amyklai. Its significance and chronology". Στο: Sculpture from Arcadia and Laconia. Proceedings of an international conference held at the American School of Classical Studies at Athens, April 10 – 14, 1992, O. Palagia και W. D. E. Coulson (επιμ.), 159-66. Oxford. 

Fiechter, E. 1918. "Amyklae. Der Thron des Apollon". JdI 33:107-245.

Furtwängler, A. 1983. Meisterwerke der griechischen Plastik. Leipzig, 689-732.

Georgoulaki, E. 1994. "Le type iconographique de la statue cultuelle d’Apollon Amyklaios. Un emprunt oriental?" Kernos 7:95-118.

Herfort-Koch, M. 1986. Archaische Bronzeplastik Lakoniens. 4. Beih. Boreas. Münster, 61, 69, 120 Nr. K 152, Taf. 21, 7.

Lipinsky, E. 1987. "Resheph Amyklos". Στο: Phoenicia and the East Mediterranean in the first millennium B.C. Proceedings of the conference held in Leuven from the 14th to the 16th of November 1985, E. Lipiński (επιμ.), 87-99. Leuven. 

Marcozzi, D. 1999. "Amicle e le tradizioni sulla Laconia." SMEA 41:245-58.

Margreiter, I. 1988. Frühe lakonische Keramik der geometrischen bis archaischen Zeit, 10. bis 6. Jahrhundert v.Chr. Schriften aus dem Athenaion der Klassischen Archäologie Salzburg 5. Waldsassen.  

Martin, R. 1976. "Bathyclès de Magnésie et le trône d’Apollon à Amyklae". RA:205-18.

Müller, W. 2001. "Bathykles." Στο: Künstlerlexikon der Antike 1, R. Vollkommer (επιμ.), 114-15. München. 

Normann, A. von. 1996. Architekturtoreutik in der Antike. München, 33.

Pettersson, M. 1992. Cults of Apollo at Sparta. The Hyakinthia, the Gymnopaidiai and the Karneia. Athen. 

Piccirilli, L. 1967. "Ricerche sul culto di Hyakinthos." StClOr 16:99-116.

Pipili, M. 1991. "Hermes and the child Dionysos. What did Pausanias see on the Amyklai throne?" Στο: Stips Votive. Papers presented to C.M. Stibbe, M. Gnade (επιμ.), 143-47. Amsterdam. 

Prontera, F. 1980-81. "Il trono di Apollo in Amicle. Appunti per la topografia e la storia religiosa di Sparta arcaica." AnnPerugia 18¨215-30.

Prückner, H. 1992. "Ein Thron für Apollon." Στο: Kotinos. Festschrift für Erika Simon, H. Froning (επιμ.), 123-30. Mainz/Rheim. 

RE I (1894) 1995 λ. Amyklai, Amyklaios.

Richer, N. 2004. "The Hyakinthia of Sparta." Στο: Spartan Society, T. J. Figueira (επιμ.), 71-102. Sawnsee. 

Schollmeyer, P. 2009. "Apoll- Der immer Junge Gott?" Στο: Die Rückkehr der Götter: Berlins verborgener Olymp, D. Grassinger, T. de Oliveira Pinto και A. Scholl (επιμ.), 164, 169. Regensburg. 

Sergent, B. 1994. "Svantovit et l’Apollon d’Amyklai." RhistRel 211:15-58.

Σκιάς, Α. 1918. ΑΕ:32-5.

Spawforth, A. J. S. 1976. "Fourmontiana. IG v¹. 515: Another Forgery 'From Amyklai." BSA 71:139-45.

Stillwell, R. and W. McDonald, επιμ. 1976.  Princeton Encyclopaedia of Classical Sites. Princeton, λ. Amyklai.

Τσούντας, Χρ. 1889. "Έρευναι εν τη Λακωνική και ο τάφος του Βαφειού." AE:131.

Τσούντας, Χρ. 1890. "Ανασκαφαί Αρχ. Εταιρίας." ΑΔ:81.

Τσούντας, Χρ. 1892. "Εκ του Αμυκλαίου." ΑΕ:1-26.

Τσούντας, Χρ. 1890. "Ανασκαφαί εν τω Αμυκλαίω." ΠAE:36-7.

Vlachou, V. 2015. "The Spartan Amyklaion: the Early Iron Age Pottery from the Sanctuary." Στο: Amykles Research Project, A. Delivorrias και St. Vlizos (επιμ.), 113-24. Αθήνα.

Vlachou, V. 2017. "From Mycenaean Cult Practice to the Hyakinthia Festival of the Spartan Polis. Cult Images, Textiles and Ritual Activity at Amykles: An Archaeological Perspective." Στο: Constructing Social Identities in Early Iron Age and Archaic Greece, EA 12, A. Tsingarida και I. S. Lemos (επιμ.), 11-42. Brussels. 

Vlachou, V. 2018. "Feasting at the sanctuary of Apollo Hyakinthos at Amykles: The evidence of the Early Iron Age." Στο: Feasting and Polis Institutions, Eijnde van den, J. H. Blok και R. Strootman (επιμ.), 93-124. Leiden/Boston. 

Vlizos, S. 2009. "The Amyklaion Revisited: New Observations on a Laconian Sanctuary of Apollo." Στο: N. Kaltsas (ed.), Athens-Sparta. Contribution to the Research on the History and Archaeology of the Two City-States, N. Kaltsas (επιμ.), 11-23. Onassis Foundation USA. 

Vlizos, S. 2017. "Das Heiligtum und seine Weihgaben Bronzestatuetten aus dem Amyklaion." Στο: Kulte und Heiligtümer in Griechenland: Neue Funde und Forschungen, H. Frielinghaus και J. Stroszeck (επιμ.), 71-96. Mohnesee. 

Wesenberg, B. 1971. Kapitelle und Basen: Beobachtungen zur Entstehung der griechischen Säulenformen. Marburg, 55-6.

Willetts, R. F. 1979. "What’ s in a name?" Στο: The Relations Between Cyprus and Crete, ca. 2000 – 500 B.C. Acts of the International Archaeological Symposium, Nicosia 16th April – 22nd April 1978, 235-40. Nicosia. 

Χρήστου, Χ. 1956. "Aνασκαφή εν Aμύκλαις." ΠΑΕ:211-12.

Χρήστου, Χ. 1960. "Ανασκαφή Αμυκλών". ΠΑΕ:228-31.

Χρήστου, Χ. 1961. "Ανασκαφή Αμυκλών". ΠAE:177-78.

Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter Supporter
© 2019 - AMYKLAION